Over ...

Statuts néerlandais

Artikel 1 : Naam

De vereniging draagt de naam: Belgian Society of Lymphology. De namen “Société Belge de Lymphologie” en “Belgische Vereniging voor Lymfologie” zijn ook gebruikt (bij voorbeeld voor franstaligen en nederlandstaligen).

De afgekorte benaming van de vereniging is: BeSL.

Artikel 3 : Doel

De vereniging heeft als doelstellingen:

- het bevorderen en aanmoedigen van klinisch en fundamenteel onderzoek omtrent alle aspecten van de lymfologie, van ontmoetingen tussen de leden van de “Gemeenschap van Zorgverleners”, van het levenslang leren en opleiden in deze aspecten;

- wetenschappelijke bijeenkomsten organiseren en de verslagen ervan publiceren;

- ondersteuning bieden aan wetenschappelijke bijeenkomsten of andere activiteiten georganiseerd door verenigingen met gelijkaardige doelstellingen;

- in brede zin initiatieven te nemen in verband met alles wat betrekking heeft, zelfs indirect, op het domein van de lymfologie, met als doel de verbetering van de patientenzorg en te fungeren als overlegorgaan voor anderen op elk wetenschappelijk domein binnen de lymfologie, rekening houdende met ethische, economische en politieke vraagstukken.

De vereniging realiseert deze doelstellingen onder andere via haar website, door het inrichten van Comités of gespecialiseerde werkgroepen voor specifieke taken.

De vereniging streeft geen enkel winstgevend doel na.

De vereniging mag alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht en voor zover zij zijn wetenschappelijke onfhankelijheid in acht nemen.

Categorie: /